Ταξίμετρο – ΑΔΗΜΕ  Digitax

 F3 Plus- F ενσωματωμένο

με εκτυπωτή