Ταξίμετρο sik(ΤΞΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ      sik

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ   sik

(Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και εφόσον υπάρχει ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM.)

ΣΗΜΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ sik

 Η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ) που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1068/2015 ΦΕΚ Β’/497/2015).

η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 243 άρθρο 17 (ΦΕΚ Α’/104/1987), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY.

Ταξίμετρο F1 Plus SIK-FISK (ΤΞΔ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 Plus

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

1)EΘNIKH EΓKPlΣH  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ   F1 Plus

2) 1.  TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  KAI  MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 Plus  

και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).

το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

3)   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  Η  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. 

4)  EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ F1 Plus ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ 

5)  ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M SIKFISK  

6) BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY.

Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .

7)  BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY. 

Ταξίμετρο M1 SIKFISK (ΤΞΔ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

1)EΘNIKH EΓKPlΣH  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ   M1

2) 1.  TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  KAI  MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1 

και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).

το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

3)  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  Η  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.  

4) EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ M1 ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

5)  ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M SIKFISK.

6) BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY.

Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .

7)  BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY. 

Ταξίμετρο F3 Plus(ΤΞΜ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ       F3 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ   F3

(Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και εφόσον υπάρχει ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM.)

ΣΗΜΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F3 

  Η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ)που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1068/2015 ΦΕΚ Β’/497/2015).

η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρωνπου έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 243 άρθρο 17 (ΦΕΚ Α’/104/1987), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY. 

Ταξίμετρο Halda (ΤΞΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ             Halda

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ   Halda

(Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και εφόσον υπάρχει ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM.)

ΣΗΜΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ  Halda

 Η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ)που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1068/2015 ΦΕΚ Β’/497/2015).

η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρωνπου έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 243 άρθρο 17 (ΦΕΚ Α’/104/1987), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY.