Ταξίμετρο F3 Plus-F (ΤΞΖ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ FPlus-F

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

 1. EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F3 Plus-F
 2. 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F3 Plus – F και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).
  το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
 4. EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ F3 Plus – F ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ
 5. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M F3 Plus -F.
 6. BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY
  Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων
 7. BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY

Ταξίμετρο F1 Plus(ΤΞΝ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 Plus 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

 1. EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 Plus
 2. 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ F1 και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).
   το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης .
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
 4. EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ F1 ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ.
 5. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M sik-fisk Plus
 6. BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY
  Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων
 7. BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY.

Ταξίμετρο M1 (ΤΞΝ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

 1. EΘNIKH EΓKPlΣH ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1
 2. 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ M1 και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).
   και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).
  το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
 4. EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ M1 ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ
 5. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M sik-fisk Plus.
 6. BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY
  Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .
 7. BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY.