ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

1) EΘNIKH EΓKPlΣH M1 STD

2) 1. TEXNIKO ΣXEΔIO, OΠOY OPIZONTAI TA ΣΗMEIA ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ KAI MID ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΔΗΜΕ DIGITAX M1 STD

και η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity).

το έγγραφο αυτό βρίσκεται σε κάθε συσκευασία ταξιμέτρου και πρέπει να τοποθετηθεί στον τεχνικό φάκελο τεκμηρίωσης .

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. (6 February 2021)

4) EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ M1 STD ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ .

5) ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΛΛΟΤΗΤΑΣ TOY Φ.H.M DIGITAX M1 .

6) BEBAIΩΣH ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / EΠΙΣΚΕΥΗΣ TAΞIMETPOY.

Η Υπεύθυνη δήλωση που την δίνει  το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων .

7) BIBΛIO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ TEKMHPIΩΣHΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ DIGITAX  M1

Για κάθε πώληση νέου ΑΔΗΜΕ  DIGITAX  M1  πρέπει να συμπληρώνετε  το νέο βιβλίο  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KAI ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ TOY TAΞIMETPOY από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.