Διευκρινίσεις για τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία

Για να βρείτε της εγκρίσεις για τα προϊόντα Digitax  συμβουλευτείτε τον παρακάτω κατάλογο που έχει αναρτηθεί από την ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων :

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ (αρ.πρωτ: ΔΥΠΗΛΥ Ε 1139213 ΕΞ 2018/24-9-2018

Δημιουργία φακέλου τεκμηρίωσης ταξιμέτρων

Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα

Α. Φάκελος Τεκμηρίωσης Ταξιμέτρων: Σε κάθε ΕΔΧ όχημα (ταξί) θα πρέπει να υπάρχει φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη από

2. το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης. Όταν το τεχνικό σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο, τα σημεία σφράγισης προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 15048.

Ταξίμετρα με MID Εγκρίσεις

β. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/22/ΕΚ:

1. το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ του ταξιμέτρου, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης του ταξιμέτρου,

2. η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity),

3. το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή η Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό.

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα από κοινού

γ. Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά kκαι εφόσον υπάρχει ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM.

δ. Η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ) που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1068/2015 ΦΕΚ Β’/497/2015).

ε. η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 243 άρθρο 17 (ΦΕΚ Α’/104/1987), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

στ. Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξιμέτρου, στο οποίο θα καταγράφεται ο τύπος, το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του ταξιμέτρου, η σταθερά kτου οχήματος, το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (μηχανικών ή αυτοκόλλητων) στο σύνολό τους, η ημερομηνία εγκατάστασης του ταξιμέτρου και η ημερομηνία κάθε ελέγχου που πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ο αριθμός χιλιομέτρων του οχήματος, όπως αναγράφονται από το οδόμετρο του και ο αριθμός χιλιομέτρων του ολικού αθροιστή του ταξιμέτρου κάθε φορά που γίνονται εργασίες ελέγχου, επισκευής ή συντήρησης του ταξιμέτρου.

Σε περίπτωση νέας ρύθμισης του ταξιμέτρου καθώς και αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, το βιβλίο συντήρησης και σφράγισης θα ενημερώνεται αναλόγως.

Το ως άνω βιβλίο διατηρείται από τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ταξιμέτρου,  ενώ αντίγραφο του εν λόγω βιβλίου συντήρησης διατηρεί το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, κατά το μέρος που το αφορά, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε βιβλία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρχές.

 

Πιστοποιητικά declaration of conformity για τα ταξίμετρα F1,M1,F3 Plus F

Παρακαλώ όπως εκτυπώσετε τις  λίστες για τα ταξίμετρα F1, M1, FPlus –F σε μορφή word ή pdf και στην συνέχεια θα πρέπει  να συμπληρωθούν από εσάς  και να αποσταλούν έως την παρασκευή 6/7/2018 σε εμάς με ΦΑΧ 210 3477315 ή email logtheodos@gmail.com για να ζητήσουμε από το εργοστάσιο Digitax και το ΝΜi όσα πιστοποιητικά declaration of conformityέχουν χαθεί και τα χρειάζεστε για την δημιουργία των  φακέλων τεκμηρίωσης.

ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ F1 

αρχείο F1word

αρχείο F1 pdf

ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ Μ1

αρχείο M1word

αρχείο M1pdf

ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ FPlusF 

αρχείο F3Plus-F word

αρχείο F3Plus-F pdf